Skal du rekruttere en ny CFO? Her er fem faktorer du må vurdere i rekrutteringsprosessen

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/hjem/fabi-12.jpeg

Bedriftens økonomifunksjon får tildelt en stadig større og viktigere rolle. Hva bør du tenke på når du skal ansette en ny CFO?

Det kan være krevende å finne kompetansen du trenger på egenhånd. Det er en tøff kamp om de beste hodene, og konkurrerer du om økonomiledere er konkurransen ekstra tøff. Det har lenge vært en knapphet på denne kompetansen i Norge. Digitaliseringen av økonomifunksjonen, og dreiningen mot en utvidet rolle for økonomilederen, vil gjøre det enda mer krevende å få tak i de riktige menneskene i fremtiden. Fremtidens CFO er like mye en strategisk sparringspartner som en  finansiell portvokter. Dette stiller økte krav til både økonomileder og den som rekrutterer. 

Hva bør du tenke over når du skal ansette en ny CFO? Vi anbefaler at du tenker over fem forhold når du vurderer å sette i gang med en rekrutteringsprosess:

  • Timing
  • Bedriftens vekstfase
  • Nøkkelkompetanse
  • Personlighetstype
  • Outsourcing

Tilbud Fabi

 

Timing

Det første du bør tenke på er om du faktisk trenger å ansette en CFO, og når det eventuelt kan være lurt å begynne å sondere markedet. Dersom bedriften din nærmer seg revisjonsplikt, eller driftsinntekter på fem millioner kroner og/eller ti årsverk, kan det være en god investering å profesjonalisere økonomifunksjonen.

Det samme gjør seg gjeldende om du driver en større virksomhet, og befinner deg i en skaleringsfase med mange store endringer som skjer på en gang. I slike situasjoner kan en CFO være en trygg støttespiller. For bedrifter som planlegger oppkjøp eller fusjoner, eller skal i gang med børsnotering, vil en CFO være mer eller mindre avgjørende for vellykket gjennomføring.

Det finnes imidlertid mange ulike kandidatprofiler, og før du setter i gang en rekrutteringsprosess er det viktig å kartlegge hvilken vekstfase bedriften befinner seg i. Ulike faser og problemstillinger krever vidt forskjellig kompetanse fra en CFO.

 

Bedriftens vekstfase

Bedrifter går gjerne gjennom fem faser: Oppstart, vekst, ekspansjon, modenhet og exit. Hva slags CFO trenger du? En som skal rigge selskapet for vekst, eller en som skal håndtere børsnoteringen? Her kan det være lurt å tenke over hvor selskapet ditt er på vei, og hva slags kandidatprofil som vil være mest egnet noen år fram i tid.

En vekstorientert CFO, for eksempel, vil sannsynligvis ha sterkere risikoapetitt enn en konsolideringsorientert CFO. Mens førstnevnte profil vil være dyktig på kapitalinnhenting, vil sistnevnte vil være et bedre valg om det primære målet er en styrking av bedriftens lønnsomhet. Generelt sett så kan man si at kravene til en CFO blir mer strategiske etter hvert som bedriften vokser. I modne bedrifter er det gjerne større krav til innsiktsdeling og samarbeid på tvers av organisasjonen. Dette legger igjen føringer på hvilke kandidatprofiler som egner seg.

 

Strategisk nøkkelkompetanse 

I hver av de fem nevnte fasene har bedriften ulike pain points. Hva er de mest sentrale oppgavene, eller utfordringene, din nye CFO skal løse? Er det snakk om et nytt digitaliseringsprosjekt, eller skal vedkommende være talsperson ut mot investorer i forbindelse med en sammenslåing? 

En CFO løser naturligvis en rekke kjerneoppgaver, som å sikre at bedriften har høy kvalitet og pålitelighet i all finansiell rapportering, og at man til enhver tid har kontroll over den finansielle situasjonen. Men hva med de strategiske målsetningene? Hvor er dere på vei, og hva vil dette kreve av din nye CFO? Kanskje det aller viktigste er at den nye økonomilederen har gjennomført flere vellykkede ERP-implementeringer? Eller kanskje kommunikative ferdigheter vil veie tyngre, fordi en sentral oppgave i årene som kommer vil være å skape tilslutning rundt en større endringsprosess? Hva slags nøkkelkompetanse som kreves bør kartlegges før du går i gang.

 

Personlighetstype

Økonomifunksjonen er i rask endring, og økonomiledelse beveger seg som nevnt mot en mer strategisk rolle i virksomheten. Dette gjør at kravene som stilles til fremtidens CFO vil være ganske ulike de vi stiller i dag. Ikke minst ser vi at kravene til teknologiforståelse, forretningsforståelse og endringsledelse øker i takt med fremveksten av nye teknologiske verktøy. Dette krever andre ferdigheter og personlighetstyper enn før. Din nye CFO bør være endringsvillig, tilpasningsdyktig og innovativ. Vedkommende bør kunne lede andre mot bedriftens visjon, være en tydelig kulturbærer, og evne å videreformidle kompleks informasjon på en forståelig måte.

Det er ingen fasit på hva slags personlighetstype du bør se etter, men den raske teknologiske endringstakten betyr at vi må løfte blikket fra de tradisjonelle kvalifikasjonene når vi leter etter kandidater. 

 

Gjøre det selv, eller sette bort jobben?

En ansettelse av en CFO kan få store konsekvenser for hvor godt bedriften din gjør det i fremtiden. Skal man ta seg av denne jobben selv, eller bør man sette det bort til en spesialist? Det avhenger i noen grad av eget nettverk, tid og kompetanse, men for en såpass viktig rolle som CFO kan det være verdt å konsultere en spesialist. Ikke bare kan det være tidsbesparende, men treffsikkerheten er gjerne også langt høyere. Det reduserer risikoen for feilansettelser, og kan vise seg å være en god investering for fremtiden.

I Fabi har vi over 25 års erfaring med rekruttering av økonomiledere. Vi tilbyr også management for hire til bedrifter som har behov for en CFO, eller en tyngre fagspesialist, for en avgrenset periode. Dette er kanskje spesielt aktuelt om du trenger en økonomileder i forbindelse med et oppkjøp, en omorganisering, eller en digital endringsprosess hvor økonomifunksjonen skal ta i bruk et nytt system.

Tilbud Fabi

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig