Hvordan vil teknologi endre økonomifunksjonen?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/%C3%B8konomi-teknologifunksjonen.jpg

Fremveksten av ny teknologi endrer økonomifunksjonen slik vi kjenner den i dag. Hvordan påvirker dette roller og fremtidige kompetansekrav?

Forventningene og kravene til økonomifunksjonen er i rask endring. Transaksjonsflyten automatiseres, og det brukes stadig mer tid på prognoser og analysearbeid. Vi ser at økonomifunksjonen inntar en mer strategisk rolle. Det som tradisjonelt sett har handlet om rapportering om fortiden, handler nå like mye om å fremskaffe den nødvendige innsikten for fremtidige veivalg og beslutninger.

Hvilke teknologier er det som driver denne utviklingen? På hvilken måte endrer de økonomifunksjonen? Og hvilke konsekvenser får dette for roller og fremtidige kompetansekrav?

 

Teknologiene som endrer økonomifunksjonen

Det er i all hovedsak seks digitale teknologier som påvirker økonomifunksjonen:

  • Skybasert databehandling
  • Robotisert prosessautomasjon (RPA)
  • Business Intelligence (BI)
  • Tingenes internett (IoT)
  • Maskinlæring
  • Blokkjedeteknologi

I dag er det primært de tre første teknologiene som bidrar til størst endring. Dette er verktøy som er tilgjengelige for de fleste virksomheter, og som enklere (enn de tre andre) kan implementeres i eksisterende prosesser. 

 

Skybasert databehandling

Stadig flere velger skybaserte løsninger for økonomisystemet. Ved å løfte systemet opp i skyen, kan man effektivisere prosesser knyttet til regnskap og lønn, redusere manuelt arbeid, og ta bedre beslutninger basert på sanntidsdata. Skyløsninger har ingen kostnader knyttet til drift, og er veldig fleksible. Dette betyr at økonomifunksjonen i utgangspunktet nå kan arbeide stedsuavhengig.

 

Robotisert prosessautomasjon (RPA)

RPA-teknologi (Robotic Process Automation) er i sterk vekst. På samme måte som industriroboter har tatt over repetitive oppgaver i produksjonsindustrien, kan slike roboter ta seg av rutineoppgaver i økonomifunksjonen. Typiske oppgaver som automatiseres er kontroll av reiseregninger, og vedlikehold av poster og transaksjoner. Denne typen oppgaver, som tidligere krevde menneskelig arbeidskraft, kan nå gjøres raskere og langt mer effektivt. 

 

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence er et samlebegrep som omfatter applikasjoner, infrastruktur, verktøy og prosesser, som gir tilgang til analyse av informasjon som forbedrer forretningsbeslutninger. For økonomifunksjonen betyr BI at man slipper «tallflytting» og tidkrevende manuelt arbeid. Man får også tilgang på styringsinformasjon i sanntid. Datainnsikt og nøkkelrapporter tilgjengeliggjøres for alle, og knytter økonomifunksjonen tettere på ledelsen og strategiske beslutningstakere.

 

Andre teknologier

Om vi ser litt lenger fram i tid, kan blokkjedeteknologi revolusjonere det tradisjonelle bokholderiet. Maskinlæring og tingenes internett (IoT) vil også kunne drive fram nye innovasjoner i økonomifunksjonen. Men vi er fortsatt i startgropa, og foreløpig ser vi at norske virksomheter fokuserer størstedelen av innsatsen på skyløsninger, RPA og BI.

Samlet sett endrer disse teknologiene dagens økonomifunksjon. Arbeidsflyter automatiseres, tradisjonelle oppgaver blir borte, og tilgangen på datainnsikt løfter funksjonen opp på et mer strategisk nivå. Dette påvirker også økonomifunksjonens roller og fremtidige kompetansekrav.

 

De nye rollene i økonomifunksjonen

Dersom økonomifunksjonen skal være et analytisk knutepunkt i organisasjonen, og en viktig premissgiver for virksomhetens suksess, vil det kreve både justerte stillingsbeskrivelser og en rikere kompetansebredde. De ansatte må ha teknologiforståelse på toppen av den tradisjonelle fagkompetansen.

Økonomifunksjonen bør også inkludere ansatte med en helt annen bakgrunn, som for eksempel dataanalytikere og statistikere, for å kunne ivareta den nye rollen. Dette er noe av bakgrunnen for at Fabi over lengre tid har jobbet i skjæringspunktet mellom økonomi, IT og ledelse. Fremtidens økonomifunksjon er avhengig av digital kompetanse, forretningsforståelse og endringsvilje for å lykkes.

Kan vi si noe mer om hvordan de tradisjonelle rollene i økonomifunksjonen vil påvirkes av den teknologiske utviklingen?

Fremtidens økonomisjef

Økonomisjefen vil fortsatt fungere som kontrollorgan, men omfanget av ansvar og oppgaver vil bare øke. Vi tror at forretningsutvikling vil seile opp som hovedfokus, i takt med at de mer operasjonelle oppgavene automatiseres.

Dette understøttes av undersøkelser fra McKinsey, som viser at økonomisjefen tar på seg stadig flere strategiske hatter, og leder ofte både innkjøp og digitale endringsprosesser. McKinsey mener denne endringen er en direkte konsekvens av nye teknologiske verktøy, og innsikten økonomifunksjonen sitter på gjennom data. Det helhetlige overblikket over organisasjonen gjør økonomisjefen til en stadig viktigere støttespiller for ledelsen.

 

Fremtidens controller

Tradisjonelt sett har business controllerens rolle vært å levere styringsinformasjon til virksomhetens beslutningstakere. Denne rollen har gradvis endret seg over tid, og i dag ser vi at nye forventninger og krav gjør seg gjeldende. Det er noen fellesnevnere som går igjen hos de beste fremtidsrettede controllerne:

  • De er forretningsorienterte
  • De er endringsvillige, og opptatt av å være i forkant av den teknologiske utviklingen
  • De har en formidlingsevne som gjør at hele organisasjonen forstår analysene som ligger til grunn
  • De har god oversikt over hele verdikjeden

Dette understøttes av en analyse gjort av Accenture, som fremhever at ny teknologi gjør at controllere kan fokusere mer på resultat fremfor prosess, og at innta en mer proaktiv rolle i hele organisasjonen.

 

Fremtidens regnskapsmedarbeider

Hva med regnskapsmedarbeiderne? Dette er kanskje den rollen som i størst grad påvirkes av de nye teknologiske verktøyene. Rutineoppgaver blir i økende grad automatisert av skybaserte løsninger og RPA. McKinsey mener at 40% av de tradisjonelle regnskapsoppgavene kan automatiseres i sin helhet, og at ytterligere 17% kan automatiseres i stor grad. Det betyr at verdifull tid kan dreies over til mer verdiskapende oppgaver, som for eksempel tolkning av finansielle data, og optimalisering av rapporteringsflyten i virksomheten.

Arbeidsdelingen mellom menneske og maskin vil fortsette å endre seg i årene som kommer. Fremtidens vinnere er de som lykkes med tilpasningene, rekrutterer den riktige kompetansen, og utnytter mulighetene de nye teknologiene gir oss. 

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig